Условия за участие в томболата "50 ваучера по 25 лв."

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА  „50 ВАУЧЕРА ПО 25 ЛВ”

 

1. Организатор и Право на участие
Организатор на играта е „Мания Тийм“ ЕАД, ЕИК BG202273925, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к.ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет.2

Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България.

Условие за участие в играта е инсталиране на приложението MANIA VIP CLUB на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст. Участие от името на трето лице не е допустимо.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени без публично участие и без присъствие на нотариус. 

 

2. Определяне на наградите
За всяка покупка от физически магазин
MANIA на един касов бон в периода 10.10.2021 – 20.10.2021, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението MANIA VIP CLUB, те получават възможност за участие в играта. Една покупка или един касов бон дава право на едно участие.

На 22.10.2021г на случаен принцип ще бъдат изтеглени 50 участника, които отговарят на заложените критерии. Всеки от печелившите участници ще спечели ваучер на стойност 25лв с ДДС, който може да се използва във физическите магазини MANIA на територията на страната. Ваучерите ще бъдат заредени в приложението на печелившия участник MANIA VIP CLUB. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени по телефон или имейл. Многократно участие е допустимо. Един участник може да спечели повече от една награда. Мания Тийм ЕАД има право да публикува печелившите на своя уеб сайт www.maniastores.bg, както и в мобилното приложение MANIA VIP CLUB.

 

3. Ваучери за пазаруване
Всеки участник, направил покупка от физически магазин
MANIA на територията на страната в периода 10.10-20.10.21г и използвал мобилното приложение MANIA VIP CLUB на каса получава автоматично право на поне едно участие в играта за теглене на 1 от 50 ваучера за пазаруване, всеки на стойност от 25 лв., със срок на валидност 30.11.2021г. 
Ваучерите се разиграват на случаен принцип, като на 22.10.2021г се теглят печеливши участници за всичките 50 ваучера, всеки един на стойност 25 лв. Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени по имейл или чрез обаждане от отдела ни за обслужване на клиенти. 

 

4. Заключителни разпоредби
Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.

 

5. Списък на наградите
Ваучери за пазаруване:

50 ваучера за пазаруване, всеки на стойност  25 лв. (обща стойност на наградите 625 лв.)


Защита на личните данни

 

1. Данни на администратора на лични данни
Мания Тийм ЕАД, седалище и адрес на управление: ЕАД, ЕИК BG202273925, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к.ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет.2 е лицето, отговорно за обработката на личните данни на участниците. Мания Тийм ЕАД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на
Vanya.Trakiyska@maniateam.bg
Видове и източници на данните
Следните лични данни ще бъдат обработвани от  Мания Тийм ЕАД за нуждите на провеждането на играта:
- Клиентски идентификационен номер на всички участници в играта;
- Допълнително три имена, телефонен номер, имейл и ЕГН на спечелилите.
Освен това Мания Тийм ЕАД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпращане или предаване на наградата.

 

2. Цели и правно основание на обработката на лични данни 
Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от Мания Тийм ЕАД изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, зареждане на наградата). В случай на подаване на декларация - съгласие в рамките на настоящата игра, правното основание за обработката на данните въз основа на съгласието е член 6, параграф 1 от GDPR. Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.

 

3. Получатели/ Kaтегории получатели:
Предаване на данни на трети лица ще се извършва само ако това е необходимо за провеждането на играта (напр. изпращане на наградата чрез логистична компания) или за публикуване на победителите (напр. във Facebook). Различно от посоченото предаване на данни към трети лица е изключено.

 

4. Период на съхранение/ Kритерии за определяне на периода на съхранение:
След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, както и имейлите и телефонните номера на спечелилите награда ще бъдат заличени. 
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

 

5. Права на субектите на данни
Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на Мания Тийм ЕАД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.
За Република България компетентен надзорен орган е  Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg