назад

Промоции

Спечели раница Juicy Couture

1.   Организатор.
Организатор на Играта е „Мания Онлайн“ ЕООД с  ЕИК 204847429, ДДС№ BG204847429, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ЗПЗ, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет. 2, наричан по-долу Организатор.
2.    Участие в Играта.
2.1. Участието в Играта  е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.
2.2. Участие в Играта може да вземе всяко ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, което има навършени 18 години  с изключение на лице, което е съдружник или акционер, или работи по трудово правоотношение, или въз основа на друг договор за Организатора в периода на провеждане на Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
3.    Територия и платформа, на която се реализира Играта.
Играта се провежда на територията на Република България, единствено в Интернет на адрес: https://maniastores.bg
4.    Правила на Играта
4.1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. 
4.2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. С участието си в Играта, всеки участник потвърждава, че е запознат с тези Правила и ги приема.
4.3. Участието в Играта  се извършва посредством следния механизъм: 
Всяко физическо лице, навършило 18 години, което не попада в ограниченията за участие в Играта и което:
•    посети страницата https://maniastores.bg и си направи регистрация като  предостави следната информация:  име и фамилия, e-mail,  пол или се регистрира чрез Facebook профила си,
•    потвърди регистрацията си като проследи линка, получен на имейла, с който се е регистрирал,
•    не изтрие профила си в периода 22.03.2019 – 05.04.2019 г.
има право да участва в томболата за награда раница "JUICY COUTURE"
Приемането на  настоящите Правила е задължително условие за участие в Играта, участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.
4.4.    Тегленето на наградите ще се проведе на 08.04.2019 г., като печелившият ще бъде избран на томболен принцип между всички участници, които са посетили страницата https://maniastores.bg, регистрирали са  се чрез име и фамилия, e-mail, пол, потвърдили са регистрацията си чрез проследяване на линка, получен на посочения e-mail адрес и на си изтрили профила си  в периода 22.03.2019 г. – 05.04.2019 г. 
4.5. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници при констатирани нарушения.
4.4. Участието в Играта е доброволно. Участникът може да се откаже  от участие по всяко време като изтрие профила си в периода на валидност на Играта.
5. Период на валидност на Играта
Включване в Играта за спечелване на наградата, предоставена от Организатора,  може да се осъществи в периода от 00:00 ч. на 22.03.2019 г. до 23:59 ч. на 05.04.2019 г.
6. Награди
Наградата за участниците в кампанията се  предоставя  от „Мания Онлайн” ЕООД и представлява нова раница на бранда "JUICY COUTURE". 
Наградата се предоставя безвъзмездно от Организатора.
Замяната на наградата срещу пари или други ползи е забранена.
7. Процедура за известяване, свързване с Печелившия и доставка на наградата.
7.1. Известяване.  
Организаторът поема ангажимент да уведоми лично печелившия. Личното уведомяване се счита за извършено чрез изпращането на съобщение на e-mail-а, с който се е регистрирал участника на  https://maniastores.bg.
В случай  че печелившият изтрие регистрацията си в maniastores.bg в периода 05 - 08 април, то  той губи правото си да получи наградата поради невъзможност за идентифициране и свързване на Организатора с печелившия. В този случай Организаторът има право да разиграе повторна томбола между същите участници и при същите условия описани по-горе 
7.2.  Свързване с Печелившия.
След получаването на e-mail-а с известие за спечелената награда, в 10-дневен срок. Победителят трябва да се свърже с Организатора, като върне отговор на получения имейл чрез изпращане на следната информация:

•    Име и Фамилия
•    Адрес*, на който желае да му бъде предоставена наградата.
•    Телефон за връзка
*Наградата може да бъде доставена на посочен от Победителя адрес,  в магазин Мания или до офис на куриерска фирма.
7.3. Доставка.
Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на настоящите общи условия.
Доставката на наградата е за сметка на Организатора при условие, че е в рамките на територията на Република България.
Адресът за доставка на играта ще послужи единствено за целите на изпращане на наградата.
7.4. Участник, който не е  потърсил в 10 дневен срок от получаването на съобщението  за спечелване на наградата обратна връзка с Организатора  по начина, описан в т.7.2.,  губи  правото си върху наградата. В този случай Организаторът има право да разиграе повторна томбола между същите участници и при същите условия описани по-горе 
8. Отговорност.
8.1. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители; дублиране на имена от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.
8.2. Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена, поради което известяването и/или доставката на наградата става невъзможно.
8.3. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.
8.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
8.5. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградените са възпрепятствани да вземат своите награди.
9. Прекратяване на играта
Играта може да бъде прекратена в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на страницата http://maniastores.bg на участниците няма да бъде връчвана награда, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
10. Съдебен спор.
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно – от компетентните български съдилища.
11. Допълнителни разпоредби
11.1. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват тези Общи условия, както и Правилата на Играта, включително техните срокове и условия. 
11.2. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на страницата https://maniastores.bg/active-campaign-info  и действат през целия период на провеждане на Играта.
11.3.  Организаторът има право по всяко време да измени и допълни настоящите Общи условия. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на страницата https://maniastores.bg/active-campaign-info
11.4. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0887 357 430 (работно време от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 16:30 ч.)
 

 

Още до -20% намаление на ЯКЕТА

Още до -20% отстъпка на якета, палта и шлифери!

В периода от 18:00 ч. на 25 март  до 18:00 ч. на 27 март можете да пазарувате якета, палта и шлифери с още до -20% отстъпка от текущата им крайна цена!

Условия на промоцията:

 • Промокодът JACKET важи за продукти в секция „Разпродажба“ с промоционална икона  .
 • Промокодът е валиден за периода: от  18:00 ч. на 25.03.2019 г.   до 18:00  ч. на 27.03.2019 г.
 • Отстъпката с промокод JACKET се приспада от цената, която е получена след базовата отстъпка.
 • При обединяване на поръчки, промокодът JACKET се прилага за всяка отделна поръчка.
 • Промокодът JACKET важи и при избор на „Отложена доставка“, независимо от броя дни на отлагане.
 • При връщане на продукти от поръчка с използван промокод JACKET ще получите реално платената сума за конкретните върнати продукти.
 • Промокод JACKET не може да бъде използван заедно с други промокодове.
 • Ако желаете да използвате промокод, различен от автоматично приложения в кошницата, кликнете на бутона „Премахни“ . Въведете промокода, който желаете да използвате и натиснете бутона „Приложи“.

Използване на промокод JACKET

 1. Промокодът се използва на 1-ва  стъпка  при поръчка.
 2. Промокодът JACKET e автоматично изписан в полето „Промокод“, в случай че имате в кошницата избран продукт с икона .
 3. Натиснете бутон „Приложи“.
 4. Приспаднатата сума с тази промоция се изписва на ред „Отстъпка с промокод“.
 5. Натиснете бутона „Напред“, за да преминете на следващата стъпка от поръчката Ви.