Галерия находки

Общи Условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Мания Тийм” АД, наричано по-долу "Mania”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.maniastores.bg/store (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Мания Тийм” АД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202273925, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9023, район Владислав Варненчик, ж.к. „Западна Промишлена Зона”, Бивш Пивоварен Завод, Административна сграда, ет. 2, имейл адрес: телефон: 0887 357 430

„Мания Тийм” АД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 364578
    
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.maniastores.bg/store (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.maniastores.bg/store всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Mania” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Mania”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „Mania”. С натискане на виртуален бутон "Регистрация" се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 1. Услугите, предоставяна от „Mania” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. 

Чл. 2. „Mania” e електронен магазин, достъпен на сайта www.maniastores.bg/store, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Mania” стоки.

Чл. 3. (1). „Mania” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.maniastores.bg/store и на IP адреса на Потребителя.
(2). „Mania” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Mania”.
Чл. 3.1. (1). Потребителят има право само на една регистрация. Потребителят няма право да използва акаунт на друг регистриран потребител или да предоставя на трети страни възможността да използват неговия акаунт. Потребителят няма право злонамерено да създава допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребява с функционалността на уебсайта на “Mania” или с други потребители, или да се опитва да се представи за друг потребител.
(2). Ако „Mania“ установи, че Потребителят има повече от една регистрации и клиентски акаунти при нас, „Mania“ има правото да блокира всички или някои от регистрациите без предизвестие по своя собствена преценка. “Mania” ще информира Потребителя за блокирането на акаунти, чрез изпращането на имейл, както и на уебсайта на „Mania“.
(3). От Потребителя може да бъде изисквано да предостави копие от документ за самоличност, парола или друг вид информация, изисквани от нашите процедури за сигурност, за да получи достъп до ограничени части от уебсайта на “Mania”.

Чл. 4. (1). „Mania” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Mania” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
(3). Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “Mania” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5. (1). „Mania” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Mania”.
(2). С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

Чл. 6. (1). За сключване на договор с „Mania”, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Mania”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2). Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Mania”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Mania” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “Mania” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 
(3). При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността и другите изискуеми от електронната форма на „Mania” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. “Mania” има право да поиска копие от документ, удостоверяващ верността на данните, с които Потребителя е регистриран. В случай на предоставяне на неверни данни “Mania” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7. (1). При регистрацията си Потребителят може да избере един от три начина на регистрация:
а) Чрез уникално потребителско име, идентично с имейл адреса на Потребителя, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Mania”; 
б) Чрез бутон „Продължи с Facebook” и достъп до общодостъпен профил във Facebook;
в) Чрез бутон „Продължи с Google+” и достъп до общодостъпен профил в Google+.
(2). Потребителската регистрация на Потребителя не му дава никакви други права, освен правото да ползва същата в рамките на електронния магазин на „Mania”.
(3). Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „Mania”.
(4). Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Mania” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му. 

Чл. 8. (1). Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Mania”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Mania”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола или да влезе в потребителския си профил чрез бутон „Продължи с Facebook” или бутон „Продължи с Google+”.
(2) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
 
Чл. 9. (1). Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Mania”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Mania” стоки в електронния магазин. 
(2). За да бъде сключен договор за покупко-продажба на стока, е необходимо Потребителят да заяви участие в ежеседмична томбола за находки за поне един продукт, предмет на томболата, както и да бъде избран в края на седмицата като печеливш за съответната находка, за която е заявил желание за участие.

Чл. 10. (1). За да заяви желание за участие в ежеседмичната томбола за находки, Потребителят е необходимо да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола или чрез бутон „Продължи с Facebook” или бутон „Продължи с Google+”.
(2). След избиране на една или повече стоки (находки), предлагани на уебсайта на „Mania”, Потребителят трябва да добави същите в списък “Находки за томбола“.
(3). Всеки Потребител има право да участва в ежеседмичната томбола за не повече от 5 находки в рамките на съответната седмица.
(4). Всеки петък от 20:00 ч. „Mania” извършва теглене на печелившите участници от томболата на случаен принцип измежду Потребителите, които са заявили участие за определена находка в рамките на предходните 7 дни.
(5). Имената на печелившите участници се публикуват на уеб сайта на „Mania”.
(6). Печелившите участници се уведомяват лично за резултатите от томболата чрез имейл адреса, който са посочили при регистрацията си, в рамките на 24 часа от извършването на тегленето на печелившите участници.

Чл. 11. (1). Цените на находките, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Mania” към момента на заявяване на участие в томбола, освен в случаи на очевидна грешка.
(2). Цените на находките са определени във валутата, посочена на уебсайта на „Mania”, и включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на „Mania”.
(3). Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

Чл. 12. (1). Потребителят може да получи спечените находки и да заплати цената им посредством покупка на каса в Магазин Мания, в който е изложена съответната находка, или чрез доставка от куриер и наложен платеж.
(2). Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
(3). „Mania” извършва доставка с куриер единствено на територията на Република България.

Чл. 13. (1). В случай че Потребителят желае да получи спечелените находки посредством покупка на каса в Магазин Мания, Потребителят трябва да направи  това най-късно в срок от 7 (седем) календарни дни след деня, в който е извършено тегленето, без да е необходимо да уведомява предварително „Mania” за това.
(2). Потребителят може да закупи спечелените находки единствено на каса в Магазин Мания, в който са изложени съответните находки. Не е възможно Потребителят да закупи спечелените находки от Магазин Мания, който е различен от магазина, в който същите за изложени.

 Чл. 14. (1). В случай че Потребителят желае да получи спечелените находки посредством доставка и наложен платеж, той следва да уведоми „Mania”.
(2). Потребителят е длъжен да предостави на „Mania” необходимата информация за извършване на доставка, като попълни необходимата информация в сайта на “Mania”, включително, но не само: име, адрес за доставка или куриерски офис за доставка, телефонен номер.

    Чл. 15. (1). Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.maniastores.bg/store. Срокът на доставка е 1 работен ден от направено потвърждение на поръчката.
(2). Преди изпращане на поръчаната стока, „Mania” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3). „Mania” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес, имейл адрес или телефон.

Чл. 16. (1). Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата. 
(2). Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 17. (1). При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката; 
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 
(2). При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „Mania”  или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката. 
(3). При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като „Mania” се освобождава от задължението си за доставка на спечелените находки.

Чл. 18. В случай че Потребителят не уведоми „Mania” за желанието си да получи спечелените от него находки посредством доставка и наложен платеж, нито закупи същите  в срок от 7 /седем/ календарни дни от датата на оповестяване на спечелените находки на maniastores.bg/store, както и ако не предостави пълни, точни и верни данни за доставка, Потребителят губи правото си да закупи спечелените от него находки.

Чл. 19. „Mania” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Чл. 20. (1). Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2). За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено „Mania” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената покупка, включително, но не само: съдържание и стойност на покупката, данни на лицето, заявило участие в томбола, данни на лицето, закупило стоките на каса в Магазин Мания, данни на лицето, приело доставката, и дата на покупката или доставката.
(3). Потребителят е длъжен да върне стоките в тяхната оригинална опаковка и придружени от касова бележка за своя сметка, като ги предаде на „Mania” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(4). В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходната алинея, без да уведоми „Mania” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 21. В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са употребявани по какъвто и да е начин или повредени, „Mania” няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

Чл. 22. „Mania” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки посредством обратен наложен платеж чрез Ваучер за връщане от куриера.

Чл. 23. В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Чл. 24. „Mania” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 25. (1). Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Mania” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Mania” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Mania”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2). Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
(3). При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Mania”, Потребителя дължи на „Mania” неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „Mania” от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.
(4). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „Mania” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Mania” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Mania”, и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(5). Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Mania”.

Чл. 26. (1). „Mania” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2). „Mania” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Mania” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.
(3). „Mania” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „Mania” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

Чл. 27. (1). Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Mania” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
(2). Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „Mania” услуги.
(3). При прекратяване на договора „Mania” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.
(4). „Mania“ има право да прекрати договора с потребител, който е направил повече от една регистрация в уебсайта, преустановявайки възможността за същия да използва услугите, достъпни след регистрация. Извършването на повече от една регистрации от един потребител се приема за злоупотреба с услугите на „Mania“ и злоумишлено действие, насочено към некоректно увеличаване на шанса на потребителя да закупи дадена стока спрямо останалите потребители на уебсайта. Подобно поведение може да бъде основание за блокиране на достъпа на потребителя до посочената услуга.

Чл. 28. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 29. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 30. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 31. (1). „Mania” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2). Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Mania” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3). В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Чл. 32. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 33. Не може да бъде Потребител лице, което: е съдружник или акционер; работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Mania или за магазини Mania. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Mania преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Mania самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 
Затвори