MANIA GIVEAWAY

УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „MANIA GIVEAWAY” В ИНСТАГРАМ ПРОФИЛА valerieyordanova

 

1. Организатор, официални правила, територия и продължителност на играта, право на участие.

1.1. Организатор и администратор на играта „MANIA GIVEAWAY” наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от търговското дружество " Мания Онлайн" ЕООД, регистрирано съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление гр. Варна, Западна Промишлена Зона, Амин. сграда ет.1.

1.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват изложените по-долу условия на играта „MANIA GIVEAWAY” (наричани по-долу „Условия на играта”). Условията на играта ще бъдат оповестени на сайтовете mania.bg и maniastores.bg.

1.3. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Условията на играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайтовете на mania.bg и maniastores.bg.

1.4. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.

1.5. Играта се провежда през периода 25.08.2021 г. - 30.08.2021 г., включително. Победителят ще се изтегли на 31.08.2021 г. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

1.6. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда в социалната платформа Instagram в профила valerieyordanova.

1.7. Право на участие в Играта имат всички физически лица на възраст над 18 години, чрез своя собствен профил в Instagram. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници. Нямат право на участие служители на Организатора, служители на свързани лица на Организатора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

 

2.  Описание на наградите

След края на играта ще бъде дадена следната награда:

Ваучер на хартиен носител за пазаруване в магазини Mania или в сайта mania.bg с обща стойност 150 лв.

Ваучерът може да бъде използван само в магазини Мания или само в mania.bg,

Ваучерът съдържа 3 /три/ уникални кода за еднократно използване, всеки един от които e на стойност 50 лв.

Периодът на валидност на ваучера е от 10.09. до 30.09. включително.

 

3. Механизъм на играта и печелене на наградите

3.1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
 -
да последва @maniastores_mania.bg ;
 - да тагне приятел в коментар;
 - да хареса снимката.

 

Тегленето на наградата ще се извърши на 31.08.2021 г. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип, от профила на valerieyordanova. За целите на тегленето, Организаторът няма да предоставя каквито и да било лични данни на тази платформа във връзка с тегленето на наградите.


3.2.  Организаторът ще уведоми спечелилия участник, като му изпрати лично съобщение в профила му в Instagram в деня на изтегляне на наградата.  

3.3. С участието си в Играта, участникът се съгласява Организаторът да оповести в Story името на профила му в Instagram при спечелване на наградата.

3.4. Победителят трябва да предостави три имена, телефон и имейл адрес посредством лично съобщение към Instagram профила на Организатора: maniastoes_mania.bg. Предоставянето на тези данни от спечелилия участник, ще бъде единствено и само за изпращане на наградата. Ако в рамките на 3 календарни дни от полученото съобщение от Организатора за предоставяне на данни, печелившият участник не подаде нужните данни за изпращане на ваучера, то той загубва правото си да получи наградата. В този случай ще бъде направено ново теглене и ще се избере нов победител.

 

4.  Механизъм по предявяване и получаване на наградите.

4.1. Спечелилият награда ще бъде обявявен според описаното в т.3.2. от настоящите Условия.

4.2. Наградата се  изпраща чрез куриерска фирма на посочения от победителя адрес в рамките на 5 работни дни, след като спечелилият участник е представил необходимата информация за получаване на наградата.

4.3. Използването на ваучера в магазини Мания става след като Победителят предостави хартиения ваучер на касата преди въвеждане на покупката му в системата.

4.4. Използването на ваучера в mania.bg става след като Победителят въведе един от уникалните кодове в полето „Промокод“ на първа стъпка в количката.

4.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник. Не се допуска връщане на направена покупка с наградата Ваучер с цел осребряване на паричната равностойност на ваучера.

4.6. Ако покупката, към която се прилага ваучера  е на по-висока стойност от тази на ваучера, то разликата следва да се доплати от Участника. В случай, че поръчката, към която се прилага ваучерът, е на стойност по-ниска от тази на ваучера, то спечелилият участник губи разликата.  

4.7. Ваучер, получен в резултат на провеждане на Играта не може да се комбинира с какъвто и да е друг ваучер/код за отстъпка, независимо от основанието за получаването му.

 

5. Други.

5.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно свои лични  данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с получаване на наградата.

5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

5.4. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.