MANIA GIVEAWAY

УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „MANIA GIVEAWAY” ВЪВ FACEBOOK ПРОФИЛА MANIA Sustainable Fashion

 

1.Организатор, официални правила, територия и продължителност на играта, право на участие.

1.1. Играта „MANIA GIVEAWAY”, наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от търговско дружество „Мания Тийм" ЕАД, регистрирано съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Западна Промишлена Зона, Бивш пивоварен завод, Амин. сграда ет. 1., наричано за краткост по-долу „Организатор “.

1.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват описаните в този документ условия на играта „MANIA GIVEAWAY” (наричани по-долу „Условия на играта”). Условията на играта ще бъдат оповестени на сайта https://www.maniastores.bg/

1.3. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Условията на играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайтa https://www.maniastores.bg/

1.4. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.

1.5. Играта се провежда през периода 10.01.2023 г. – 16.01.2023 г., включително. Победителят ще бъет изтеглен на 17.01.2023 г. на случаен принцип. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

1.6. Спечелената Награда - раница с марка CALVIN KLEIN JEANS от OUTLET колекцията на Организатора може да бъде получена най-късно до 30.01.2023 г., като Печелившият участник в 3 дневен срок след уведомяване, трябва да подаде информацията, описана в точка 3.4. След тази дата Печелившият участник губи правото си да получи Наградата.

1.7. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда в социалната платформа Facebook в профила https://www.facebook.com/magazini.mania. Реклами за Играта могат да се публикуват и в други социални мрежи или други сайтове, свързани с Организатора.

1.8. Право на участие в Играта имат всички физически лица на възраст над 18 години, чрез своя собствен профил в Facebook. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници. Нямат право на участие служители на Организатора, служители на свързани лица на Организатора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

 

2.  Описание на наградата.

На 17 януари 2023 г. на случаен принцип ще бъде изтеглен един участник, който ще получи като подарък от Организатора 1 брой раница CALVIN KLEIN JEANS от OUTLET колекцията му.

 

3. Механизъм на играта.

3.1. За да се включи в Играта, участникът трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

- да хареса поста във Facebook страницата  https://www.facebook.com/magazini.mania

- да остави коментар под поста във Facebook станицата https://www.facebook.com/magazini.mania, като отговори на въпроса:  Ако пазаруваме SECOND HAND колко вода бихме спестили за 3 години от производство на нови дрехи?

Всеки участник може да участва само с 1 брой коментар.

Тегленето на наградата ще се извърши на 17.01.2023 г. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип, чрез платформата commentpicker.com. За целите на тегленето, Организаторът няма да предоставя каквито и да било лични данни на тази платформа във връзка с тегленето на наградите.

3.2. Организаторът ще уведоми спечелилия участник, като му изпрати лично съобщение в профила му във Facebook в деня на изтегляне на Победителите.  

3.3. С участието си в Играта, участникът се съгласява Организаторът да оповести името му в социалните мрежи на Организатора Facebook и Instagram при спечелване на наградата.

3.4. Победителят трябва да предостави три имена, телефон и имейл адрес посредством лично съобщение към Facebook профила на Организатора: https://www.facebook.com/magazini.mania Предоставянето на тези данни от спечелилия участник ще бъде единствено и само за изпращане на наградата. Ако в рамките на 3 календарни дни от полученото съобщение от Организатора за предоставяне на данни, печелившият участник не подаде исканата информация, то той загубва правото си да получи наградата. В този случай ще бъде направено ново теглене и ще се избере нов победител.

 

4.  Механизъм за получаване и използване на наградата.

4.1. Спечелилият награда ще бъде уведомен според описаното в т.3.2. от настоящите Условия.

 

5. Други.

5.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно свои лични данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с получаване на наградата.

5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

5.4. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.